Aplikimi online-per pranimin e studenteve ne vitin akademik 2018/2019
Të dhënat e përgjithshme

Fusha të domosdoshme (*)

Emri* Emri i prindit * Mbiemri *
         
Datëlindja * Numri personal * Gjinia *
   


Shteti i vendlindjes *
Komuna e vendlindjes * Vendlindja *
Kombësia *

Shtetesia *

Adresa
Shteti i vendbanimit * Komuna *
Vendbanimi *
Numri i telefonit *
 
Email-i *
 
Konfirmo e-mail *
 
Të dhëna për shkollimin paraparak

Gjenerata

Emri i shkollës së kryer*
 
Drejtimi *
 
Vendi i shkollës
 
Shteti ku keni kryer Shkollën e Mesme *


Të dhëna për aplikim
* *
* * *

Të dhënat për suksesin e shkollimit paraprak

Plotëso vetëm me numra

Suksesi i kl. X-të ose v. I-rë *
 
Suksesi i kl. XI-të ose v. II-të *
 
Suksesi i kl. XII-të ose v. III-të *
 
Suksesi i kl. XIII-të ose v. IV-të
 


Të dhëna për testin e maturës
Pikët provimi maturës: *
 


 

Deklaroj se informatat që i kam shënuar në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta. Pranoj që dokumentet përcjellëse për aplikim të bëhen pronë e Universitetit dhe se nuk mund të më kthehen para diplomimit. Me firmosje të aplkacionit pajtohem t’i respektoj rregullat dhe procedurat e Universitetit i Gjakovës "FEHMI AGANI". Diskrecioni i të dhënave personale ruhet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.